Väetiste käitlemine ja transport

Käitlemisahelas läbivad väetised enne lõpptarbijani jõudmist mitmeid eri etappe ning mehaanilist survet tekitavaid olukordi. Kuid on äärmiselt oluline, et väetise kvaliteet säiliks kogu tarneahelas liikumise jooksul ning seda saaks hiljem põllul kasutada ilma, et see väetamistöid või kultuuri saagikust mõjutaks.

Et kvaliteedikadu oleks minimaalne ning et vältida ohutusega seonduvaid probleeme transportimisel, tuleb tähelepanu pöörata nii väetise esialgsetele omadustele kui ka õigetele käitlemisprotseduuridele. Väetiste korrektne käitlemine ja transport peab põhinema ilmastikutingimustel, väetise tüübil ning sellel, mis kujul seda transporditakse (puistes või kottides).

Väetiste käitlemine ja transport

Ohutuse- ja kvaliteedikontroll ladudes ning laevadel

 • Laevalaste kontrollitakse vastavalt rahvusvahelistele kvaliteedi – ja ohutusprotseduuridele (IMO) ning ühtsele Yara kontrollstandardile.
 • Väetiste ümberlaadimisel või lattu viimisel tuleb vältida erinevate väetiste ristsaastumist.
 • Ladustamiskohal peavad olema märgid “SUITSETAMINE KEELATUD” ning neid tuleb järgida.
 • Lao põrand, konveierliinid ning -varustus peavad olema puhtad, kuivad, jääkideta.
 • Ärge ladustage kahjustunud väetist korraliku toote ligidal.

Ettevaatusabinõud puistes väetise kvaliteedi säilitamiseks (laadimisel laevadele, praamidele ja veoautodele)

 • Trümm olgu puhas ja kuiv, vaba prügist ja lahtisest roostest
 • Luuk/kate peab olema tihedalt suletud, merelaevadel testitakse seda ultraheli-lekkedetektoriga
 • Kui luuk/kate pole piisavalt tihedalt suletud, tuleb see viga parandada (kummitihendid, survelatt)
 • Puidust vaheseinad peavad olema kaetud plastikuga
 • Enne tehnilise karbamiidi või kaltsiumintraadi pealelaadimist tuleb mahuti pealispind töödelda rooste-eemaldajaga
 • Kogu laadung tuleb katta plastik(kile)kattega ning katted peavad olema vaiadega korralikult kinnitatud
 • Sademete või tiheda uduga on laadimine keelatud
 • Vaguni ja veoautoga transportimisel peab mahuti olema puhas, kuiv, ilmastikutingimuste ning väljapudenemise eest kaitstud
 • Laadimisel tuleb hoiduda väetise mahakallamisest suurelt kõrguselt. Laadimisel tuleks eelistada konveierlinti või laadimisrenni
 • Lasti võib kohendada vastavalt IMO regulatsioonidele (BC kood). Võimalusel tuleb laadungi kohendamist laadimistööde lõpus piirata

Mahalaadimine

 • Eelistatud on haaratsiga varustatud laeva- või kaldakraanad
 • Enne mahalaadimise alustamist tuleb lasti kontrollida, kontrollige luugi koomingut ja lasti pealispinda. Kui toode on kahjustunud (saastunud, vesi sisse pääsenud), nõudke inspektoreid ning teavitage sellest kaptenit
 • Kahjustunud tootest tehke pildid ning saatke need lähimasse tootega seotud klienditeenindusse
 • Kui kahju on põhjustanud toote mahavoolamist, tuleb olukorda käsitleda vastavalt toote ohutuskaardile (SDS)
 • Ärge eemaldage katet enne mahalaadimise algust
 • Sademete või tugeva udu korral on mahalaadimine keelatud, luugid peavad olema suletud
 • Veenduge, et veekahjustusega või rikutud last on korras tootest korralikult eraldatud
 • Ärge segage märga või mahapudenenud toodet laeval või sadamakail korras tootega
 • Trümmi puhastamisel saatke bobcat trümmi kohe, kui oluline osa mahuti pinnast on laetud
 • Jälgige, et sõitmine väetisse oleks minimaalne, nii on tolmu ning tillukeste väetiseosakeste teke võimalikult väike

Koti sisemine osa on veekindel, kuid kui see saab kahjustada, võib kahjustuda ka selles olev väetis. Seepärast hoidke alati transportimisel või laadimisel ennast kursis mistahes tekkinud väliste kahjustustega.

Väetise eraldumine (segregatsioon)

Väetis koosneb erineva suurusega väetiseosakestest. Liikumisel ja vibratsiooni korral kipuvad suuremad ja väiksemad osakesed üksteisest eralduma – tekib väetise segregatsioon. Tarneahelas võib taoline fenomen mitmel korral ilmneda, seda eriti siis, kui väetist kuhjatakse suurtesse hunnikutesse. Hunniku keskmes on enim väikeseid osakesi. Seetõttu on soovitatav tekitada suurt hunnikut paljudest väikestest ning veenduda, et materjali segatakse äravedamisel piisavalt.

Väetiste käitlemine ja transport

Segregatsioon tuleb nõuetekohase käitlemise abil miinimumini viia, et osakeste jaotumise muutumine ei muudaks toote omadusi.

Peale- ja mahalaadimisel ning hoiustamisel ja transpordil kasutatav tehnika

 • Haaratsid, laadurid, veoautod, konveierliinid ja ümberlaadimiskohad peavad olema puhtad ning tihenditega
 • Enne tööpause tuleb laadurid ja konveierliinid tühjendada ning vajadusel puhastada
 • Pneumaatilised konveierid, Redler (kettkonveierid) ning kruvikonveierid ei ole soovitatavad
 • Kui võimalik, laadige alati täis aluseid. Katke alused kaitsvate katetega ning ladustage laohoones. Veenduge, et YaraVita tooted oleksid transpordi ajal purunemise, kahjustuste ning mustuse eest kaitstud

Puistes väetise hoiustamine ning mahalaadimine

 • Väetist tuleb hoida puhtal ja kuival põrandapinnal. Põrandale jäetud jäägid hakkavad niiske õhu toimel peagi lahustuma
 • Uksed peavad olema tihenditega ning muud hoone avad suletud
 • Puistes väetist ümbritsevad seinad peavad olema kaetud plastiku või immutatud spetsiaalsete vahenditega
 • Kohe peale ladustamiskohta viimist tuleb puistes väetis katta plastikkatte või – kilega
 • Katete ülekate peaks olema vähemalt 0,5 meetrit, iga kate tuleb vaiadega kindlalt oma kohale kinnitada. Kui kasutatakse mitut vertikaalset katet, peab pealmine kate alumist ülekattega katma. Väetise ümber peab olema 1-meetrine kattega kaetud riba
 • Kui võtate puistes väetisehunnikust väetist, ärge jätke kuhja asjatult pikaks ajaks õhu kätte seisma. Kui olete töö lõpetanud, katke väetis kohe uuesti kinni
 • Vältige puistes toodete segunemist/ristsaastumist
 • Lekked pühkige kokku ja puhastage kohe
 • Kui puistes väetist frontaallaaduriga “kohendate”, vältige lekete teket – ärge võtke laadurisse liiga palju väetist, ärge sõitke laaduriga kuhja sisse
 • Kui näete ladustatavas hunnikus tükke, tuleb need tarnimisel või enne seda välja sõeluda
 • Vältige kokkupuudet kuumusallikatega
 • Ärge sõitke frontaallaaduriga väetisekuhja sisse

Frontaallaadurite kasutamine

Frontaallaadur

Puistes materjalide liigutamiseks on mugav kasutada frontaallaadurit. Siiski, et vältida puistematerjali kahjustamist, on soovitatav järgida allolevaid ettevaatusabinõusid:

 • Kokkupõrgete vältimiseks hoidke laaduri ja põranda vahel optimaalset nurka
 • Ärge hoidke laadurit tasapinnaliselt
 • Vältige lekkeid põrandal
 • Ärge sõitke ratastega väetisekuhja sisse

 Väetisekottide manuaalne käitlemine

Olenemata sellest, kas toode on klassifitseeritud ohtlikuks või mitte, on kemikaalide käitlemisel alati soovitatav ennast kaitsta. Vältige otsest kontakti naha ja silmadega. Lugege alati pakendi etiketti, see sisaldab olulist infot võimalike ohtude kohta ning juhiseid, kuidas võimelike riske miinimumini viia.

 1. Väetise ülestõstmise, liigutamise ja tühjendamise ajal ei tohi viibida selle all või vahetus läheduses.
 2. Ülestõstmine peab olema sujuv ja vertikaalne.
 3. Juba ülestõstetud pakendiga töö tuleb koheselt lõpetada, mitte jätta pakendit õhku rippuma.
 4. Ülestõstmiseks kasutatav tehnika (konks) peab olema ümarate servadega, et pakendi tõsteaas ei saaks kahjustada.
 5. Ülestõstetav laadung ei tohi mööda tõstekonksu (kahvlit) edasi-tagasi libiseda.
 6. Eriliselt tähelepanelik tuleb olla väetisekoti lahtilõikamisel, ideaalis tuleks kasutada spetsiaalset pika käepidemega Yara Big-Bag nuga.

Väikepakendis väetiste tõstmine ja liigutamine (inimjõul käitlemine)

 1. Ärge tõstke ega käidelge liiga suuri raskusi, võite ennast vigastada.
 2. Võtke stabiilne asend, jalad olgu õlgade laiuselt nii, et teil oleks mugav haarata.
 3. Väetise tõstmisel ja käitlemisel hoidke pea püsti ning selg sirge.
 4. Olles väetise ües tõstnud, seadke käed nii, et haare oleks kindel.
 5. Väetise kandmisel hoidke kandam keha ja puusade vahetus läheduses.
 6. Ärge painutage selga tõstmisel edasi-tagasi.
 7. Kandami tõstmisel ja kandmisel vältige keha tahanaaldumist või küljele vajumist.
 8. Liikuge sujuvalt.
 9. Pange kandam enne maha ja alles siis seadke see õigesse asendise.

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.