Oluline teave väetise pakendil

Väetise pakendile on trükitud oluline teave väetise transpordi, hoiustamise ja käitlemise kohta. Pakendi märgistus ja etikett vastab EU ja riiklikele regulatsioonidele, transporti puudutav klassifikatsioon vastab TDG-le ehk ÜRO soovitustele ohtlike kaupade veo kohta, lisale „Näidiseeskirjad”. Toote keemiline koostis on ära toodud selle pakendil ja vastab iga konkreetse riigi seadusandlusele. Kohalikud müügikontorid pakuvad tuge ja annavad lisainformatsiooni.

Allolev tabel näitab, millised on peamised ohumärgised, mida võib leida Yara toodete pakendite pealt. 

Nagu sissejuhatuses mainitud, on märgistuse elemendid pandud paika CLP ja TDG ehk ÜRO ohtlike kaupade veo kohta käivate reeglitega. Sama info leiate toodete ohutuskaardilt. Allikas CLP (EÜ) määrus nr. 1272/2008. CLP või CLP määrust (keemiliste ainete ja nende segude klassifikatsioon, märgistamine ning pakendamine) rakendatakse kogu Euroopa Liidus ning Euroopa Majandusruumis. Vastav seadusandlus tutvustab kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi, mis põhineb ÜRO GHS süsteemil ehk kemikaalide ühtsel ülemaailmsel klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemil (i.k. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

Tööstuste kohustuseks on kemikaalide ohtlikkuse kindlakstegemine enne nende turuleviimist. Kui toode on ohtlik, tuleb see vastavalt märgistada, nii et töötajad ja ostjad oleksid võimalikest mõjudest enne töölehakkamist teadlikud (allikas: ECHA kodulehekülg).

Ladustamine

Puhas väetiste kaubaalus koos vastava märgistusega pakendite eesosas ja külgedel.

Toote päriolu on selle pakendil alati ära toodud. Nii suur- (bigbag) kui väikekottide esiküljel on märgistus transpordi kohta, TDG etikett. Nimetatud pakendite tagumisel küljel on enamasti märgistus, mis vastab nii CLP kui TDG nõuetele. Me kasutame konsolideeritud (kombineeritud) märgistust, v.a. kui:

  • Tootel puudub transpordiklassifikatsioon. Sellisel juhul on olemas vaid CLP märgistus, ja/või
  • Konsolideeritud märgistust on võimalik tervenisti kajastada pakendi külgribal

Konsolideeritud etiketi all mõeldakse kogu etiketi infot, mis sisaldab kõiki CLP ja TDG regulatsioonidega nõutud elemente. Kui oht tuleb märgistada nii CLP kui TDG regulatsiooni kohaselt, CLP piktogrammi ei lisata.

Väikekottide külgribal on kas konsolideeritud etikett või CLP etikett (juhtudel, kus tootel pole transpordiklassifikatsiooni). Külgribal ei pruugi kajastuda kõik CLP määruse nõudeid.

Suurkoti märgistus


Partii kodeerimine ning varude ringlus (YaraVita tooted)

Kõikidel YaraVita tootepakenditel on kuuekohaline partiinumber, mis annab laotöötajatele väärtuslikku infot. Tootepartii number on trükitud nii välimisele pakendile (kastile) kui ka igale kanistrile eraldi.

Et laokorraldust toetada, on YaraVita toodete välimistele pappkarpidele trükitud kohalikus keeles kuupäev teavitusega, mis ajaks peab toode jõudma lõpptarbijani ja mis ajaks tuleks see ära kasutada.

Õige info toote või tootmisel või töötlemisel kasutatud toorainete kohta tagab toote kõige viimane ohutuskaart (SDS), mis koostatakse vastavalt selle riigi õgusaktidele, kus toodet kasutatakse ja mis esitatakse kasutajale tema nõudmisel. Õige ohutuskaart sisaldab teavet võimalike ohtude kohta ja nõuandeid käitlemiseks ja hoiustamiseks, ootamatuteks olukordadeks ning utiliseerimiseks. Õige ohutuskaart sisaldab ka infot transpordi klassifikatsiooni kohta.

DSC_4685.png

Partiinumber ja tootmiskuupäev YaraVita pakendil.

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.