Väetiste hoiustamine

Turvalise töökeskkonna tagamisel on korralik hoiustamine ja head ladustamispraktikad alati olulised. Võimalusel tuleb väetisi hoiustada suletud, turvalises hoiukohas, et kaitsta neid ilmastikumõjude (päike, vihm jne) eest ning vähendada varguste riski.

 • Kinnises hoones on väetis ilmastikumõjude, eriti aga otsese päikesevalguse eest kaitstud
 • Ladustamiskeskkond olgu puhas, tolmu- ja mustusevaba
 • Ladustamistemperatuur jäägu vahemikku + 5˚C kuni +30˚C (osa väetisi on sooja suhtes tundlikud)
 • Kaitske väetist niiskuse eest, see võib põhjustada paakumist (tekivad tükid) ning tolmu moodustumist, mis omakorda mõjutab põllule laotamise kvaliteeti
 • Kasutage virnastamisel kaubaaluseid, et väetist poleks vaja hiljem ümber laduda
 • Pidage kinni heast hoiustamispraktikast, nt järgige reeglit "mis esimesena sisse, see esimesena välja".

Hoiustamine sisetingimustes

 1. Ladustamiskoht võiks eelistatult olla mõeldud ainult väetiste ladustamiseks, ehitatud mittesüttivatest materjalidest (nt betoon, kivi, metall).
 2. Kogu hoones peab olema piisav ventilatsioon, et kuumus hoones saaks hajutatud ning tulekahju korral tekkiv suits või lagunemisel tekkivad aurud oleksid hoonest paremini välja juhitud.
 3. Põrandapind peab olema tasane, kuiv ja ühtlase pealispinnaga, ilma löökaukudeta.
 4. Väetisevirnade kõrgus peab olema piiratud. Liiga kõrges virnas võivad väetisepakendid olla ebastabiilsed ning ümber kukkuda.
 5. Väetise kogus virnas peab vastama kohalikele regulatsioonidele (kui need on olemas (300 tonni ammooniumnitraati (> 28% N)).
 6. Väetisi ladustada vähemalt 1. meetri kaugusele hoone räästast ja taladest ning kui väetis on pakendatud kottidesse, hoida vähemalt 1. meetrist vahet ka seintega.
 7. Kui ladustate kotte alustele, peavad viimased asetsema tugeval ja puhtal pinnal. Kaubaaluste üksteise peale asetamisel veenduge, et aluspind on kindel.
 8. Puistes materjali ei tohi ladustada kõrvuti muu materjaliga, millega see kokku ei sobi – nt. karbamiidi ei sobi lähestikku ammooniumnitraadil põhinevate väetistega. Hoidke sellistel puhkudel piisavalt suurt vahet.Ärge kunagi segage lattu jäänud väetisi omavahel. Lubi ja väetis peavad olema teineteisest piisavalt eraldi (vt joonist toodete kokkusobivuse kohta ja jälgige väetiste füüsikalisi omadusi).

  Väetiste kokkusobivus

 9. Siseruumides ja tasasel pinnal ladustamisel võib virn olla kolme kotirea kõrgune.
 10. Väetised tuleb hoida eemal mistahes kergesti süttivatest materjalidest. Erinevate materjalide vahekaugus peaks olema vähemalt 5 meetrit. Enamik lämmastikväetisi oksüdeeruvad juba temperatuuril 150˚C. Mõned tooted võivad moodustada ka süsinikoksiide (CO, CO2) ja vääveloksiidi.

Välistingimustes ladustamine

 1. Ladustage väetisi maast kõrgemal, korraliku drenaažiga, kuival ja siledal aluspinnal.
 2. Kotid laduge kaubaalustele, et vältida otsest kokkupuudet maapinna ja veega (nt tugevatest vihmadest tekkiva veega). Kasutage ainult terveid kaubaaluseid, millel pole teravaid naelu ega turritavaid puukilde.
 3. Kottide virn ei tohiks millelegi (nt seinale) toetuda. Kui see on nii, laduge kotid uuesti korralikult virna.
 4. Toote kvaliteedi säilitamiseks laduge kottide peale kiht kaubaaluseid ja katke virn koormakattega (vastavalt tootja/edasimüüja soovitustele). See väldib toote riknemist soojuse mõjul.
 5. Vajadusel võib kaubaalused kahekordselt laduda.
 6. Virn tuleb kaitsta kattega, et kotid ei saaks mustaks. Katte alumine serv tuleb kinnitada virna alumisele osale, et vältida katte kahjustamist hõõrdumise teel.
 7. Virna kattega katmisel ja katte maha võtmisel olge väga ettevaatlikud – seda tuleks teha sobivate ilmastikutingimuste ajal.
 8. Enne katte mahavõtmist kontrollige katet. Kate võib olla kaetud kondentsveega, mis on libe ja ohtlik.
 9. Külma ilma korral võivad katted kattuda jääga, mis on sageli raske ja teravate servadega. Jää on libe ja aldis maha libisema, mahakukkuvad jääkamakad on eriti ohtlikud.
 10. Kogu väljas hoitav väetis peab olema ilmastiku eest kaitstud, selleks katke virn presendiga. Present tuleb kottide ümber korralikult kinnitada. Ülekate peab olema vähemalt 30 cm. Hoidke maapind ning sõidurajad väetisest puhtana.

Välistingimustes asetage kaetud väetisele euroalused, et kaitsta presenti ja kotte lindude kahjustuse eest.

Stabiilsuse ja ohutuse tagamiseks tuleb väetisekotid laduda üksteisele nö. püramiidina. Kotte ei tohi üksteise peal olla üle kolme rea, kuid see oleneb ka tootest, kottide stabiilsusest ning ladustamisel kasutatavast tehnikast.

  MITTE KUNAGI ärge keerake virnade katmiseks kasutatavat köit või nööri ümber käte või sõrmede. Koormakatte pind on suur ning tuuleiil võib selle koos inimesega kergesti õhku tõsta – sellisel juhul saavad käed ja sõrmed tõsiselt kahjustada. Kasutage katte pealepanemisel töökindaid.  

 

Lahtise väetise hoidmine punkris

Tuleb meeles pidada, et teatud väetised, näiteks salpeeter N27 ja YaraBela Axan, samuti karbamiid, on tundlikud kõrgete temperatuuride suhtes ning seetõttu ei tohi neid hoiustada punkris, mis saab otsest päikesevalgust. Veenduge, et punker on väetise hoiustamise ajal tõesti hermeetiline. Õhuvahetuse takistamiseks peavad siibrid ning täite- ja õhutustorud olema tihedalt suletud.

Punkris hoiustamiseks mõeldud väetis tuuakse kohale tsisternveokiga. Punkri täitmisel ei tohi sissepuhkerõhk ületada 0,15 Mpa = 1.5 kgf/cm2. See on vajalik väetiseterade kulumise ja tolmu tekke vältimiseks. Väetise tõhusaks ümberlaadimiseks tuleb tagada, et sissepuhketoru on suure ja ühtlase painderaadiusega, toru sisepinnal ei tohi olla teravaid servi ega mõlke.

Vedelväetise ladustamine

Ladustamisnõuded olenevad vajaminevatest mahutite arvust, põllumajandusettevõtte topograafiast ja logistikast. Vedelväetise mahutite paigutus:

 • Mahutid peavad asetsema kõvale alusele valatud betoontasapinnal
 • Kõik mahutid peavad olema äravooluveest kaugemal kui 10 meetrit
 • Looge tegevusplaan juhuks, kui peaks tekkima lekkeid

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.