09 august, 2022

Yara Megalab™ uueks eelseisvaks hooajaks

Nii mulla- kui ka leheanalüüside võtmine on juba uue hooaja saabudes oluline, kuna tänu Yara Megalab™ tõttu on sul võimalik teha paremaid otsuseid tulevikuks. Lisaks on nüüd ka Yara Megalab™ vastavuses PRIA nõuetele.

MULLAANALÜÜSID

Muld on taimekasvatuse kõige olulisem baasressurss ning tähtsaim taimede kasvukeskkond, seetõttu on ülimalt oluline tunda oma põllumuldade seisu ja teada taimekasvuks vajalike toiteelementide sisaldust mullas. Yara Megalab™ mullaanalüüs on parim võimalus oma põllumuldade paremaks tundmaõppimiseks!

Yara Megalab™ mullaanalüüs on väga hea abivahend, mis aitab selgitada juba ka nüüd sügisel saagikoristuse järgselt muldade olukorda, aitab kaasa taliviljade optimaalsele väetamisele ning annab kindlustunnet, et uue hooaja taliviljadele on loodud parim kasvukeskkond sügiseseks kasvuks ja eelseisvaks talvitumiseks.. Yara Megalab™ mullanalüüside tugevuseks on kiirus vastuste saamisel. Laboriandmed saabuvad reeglina juba ca 14 päevaga, mistõttu on võimalik ka sügishooajal taliviljade turgutamiseks ja talvitumise soodustamiseks teha paikapidavaid otsuseid. Mullaanalüüsi saates tuleks arvesse võtta seda, et analüüsi tellides tuleb kirja panna kultuur, mis on plaanis külvata, mitte see, mis põllust just ära koristati.

Mullaproovide võtmist oleks aga igal juhul alati mõistlik planeerida külvikorra ühe lülina, võttes proove põldudelt vähemalt kord 3-5 aasta tagant. Saagikoristuse järgselt sügishooajal võetud mullaproovide tulemuste järgi saab põllutööde välisel rahulikumal ajal korrigeerida oma järgmise aasta väetamise programme ning teha läbimõeldud otsuseid lähtuvalt oma põldude muldade seisundist ja vajadustest. Mullaanalüüsi vastused on heaks aluseks oma põldude tundmaõppimisel, jätkusuutliku väetamise planeerimisel ning oluliste mullaparameetrite, nagu pH, korrigeerimisel. Hea oleks ju teada ja õppida, mis on see võtmeelement või tegur, mis on ehk seni olnud saagikuse tõstmisel pärssivaks mõjutajaks? Või võrrelda varasemaid mullaproove tänastega, et teada saada, kas ja kuidas seni muldade seisukorra heaoluks tehtu on mõju avaldanud?   

Yara Megalab™ mullaanalüüside võimalused sügisel on järgmised:

 1. Megalab™ BAAS mullaanalüüs (BSS) sisaldab mulla pH, orgaanilise süsiniku, fosfori, kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi, väävli, mangaani, vase, tsingi, boori, naatriumi, raua ja molübdeeni sisalduse ning katioonide neelamisvõime analüüse. Kokku seega 15 analüüsi tulemust, maksumusega 30€.
 2. Megalab™ EXTRA mullaanalüüsiga (BSE) lisandub mulla baasanalüüsi näitajatele lisaks veel: mulla lõimis ja koostis (liiva, savi ja mullatolmu sisaldus mullas), soojenemise kiirus, vee hoidmise ja läbilaskmise võime, boniteedi ning leostumise ohu määramine. Lisaks veel märkused ning nõuanded kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi omavaheliste suhete kohta – mis suhetes üks element teise omastamist mullast blokeerima võib hakata. Extra mullaanalüüsi hinnaks on 35€.
 3. UUDIS! Megalab™ SOLVITA mullaanalüüs (BSE-SOL) on uus Yara poolt pakutav mullaanalüüs, mis sisaldab endas lisaks eelnevale Extra analüüsile lisaks veel mulla mikrobioloogilist analüüsi. Samuti seda, kui palju on mullas mineraliseeruvat lämmastikku ja uudisena mulla tervise indeksit. Solvita analüüsi tulemuste saamiseks tuleb põllumehel BSS analüüsile lisaks maksta +15 EUR ja BSE analüüsile lisaks +10 EUR analüüsi kohta.

 

Mullaproovide saatmine toimub endiselt läbi kõigi nelja Yara koostööpartneri - Baltic Agro, KEVILI PÜ, Linas Agro ja Scandagra kaudu. Võta ühendust oma koostööpartneri piirkondliku esindajaga ja uuri, mitu tasuta mullaanalüüsi on sul võimalik alanud hooajal saata!

 

LEHEANALÜÜSID

Leheproovide võtmine kevadel või sügisel – miks seda vaja on?

Lehtede koeanalüüs on põllumehele hea abivahend, mis annab tagasisidet kultuuri toitainesisalduse kohta konkreetsel ajahetkel ning aitab langetada otsust lisaväetamise aktuaalsuse kohta, ehk siis teha otsus puudushaiguse ennetamise või ravimise vajalikkuse kohta. Leheanalüüsid annavad põllumehe jaoks vajalikku informatsiooni. See võimaldab teha täpset väetamisprogrammi ning aitab keskkonnasõbralikemaid otsuseid teha ja ka kulusid kokku hoida. Leheproovide võtmine aitab teha ka otsuseid pritsimise ajastamise ja vajalikkuse kohta. Tänu leheanalüüsidele ei väetata põldu üle, hoitakse keskkonda ning kasvatajale tähendab see majanduslikku kasu.

 • Analüüse saab teha juba taime 2.-3. lehe faasist alates
 • Tulemused tulevad kiiresti kuni nädala jooksul
 • Leheproovide tulemused on konkreetsel kultuuril põhinevad
 • Leheproovidega tulevad kaasa ka soovitused ja nõuanded
 • Leheproovid aitavad teha majanduslikult paremaid otsuseid
 • Leheproovid aitavad täiendada laovarusid teadlikumalt
 • Leheproovid näitavad, mis on saagikust ja kvaliteeti piiravaks teguriks
 • YaraVita ostudega on võimalik saada leheanalüüse tasuta (küsi infot oma koostööpartnerilt)

Leheproove võttes valige taimelt alati kõige ülemine (noorim) täielikult väljaarenenud leht. Kokku on vaja 100-150 lehte ning hilisemates kasvufaasides, kui taimelehed on suuremad, piisab 80-100 lehest. Rapsi puhul on vajaminev kogus ca 80-100 lehte, sõltuvalt lehe suurusest. Leheproovi kaal peaks olema minimaalselt 60 g ja maksimaalselt 150 g. Leheproovide saatmiseks oleks hea kasutata Yara Megalab™ leheproovide „Minigrip“ kotti, mille saad küsida enda edasimüüja/koostööpartneri käest. Kui olete kasutanud just hiljuti leheväetiseid, soovitame oodata uute proovide võtmisega vähemalt 2 nädalat. Juhul, kui olete kasutanud vesilahuselist leheväetist ja suspensioonkontsentraati, siis tuleb oodata isegi 3 nädalat. Seda juhul, kui tahate näha, kas leheväetiste kasutamisest on kasu olnud. Kui leheproove pole võimalik koheselt laborisse saata, siis tuleb hoida proovikott avatuna ning võimaluse korral laotada taimelehed näiteks majapidamispaberi peale kuivama. 2022. aastal pakub Yara Megalab™ leheanalüüside teostamise võimalust tosinale kultuurile: taliraps, talinisu, talioder, rukis, tritikale, suvinisu, suvioder, kaer, suviraps, kultuurrohumaad, mais ja looma tervis. Neist kolmele kultuurile - taliraps, talinisu ja suvioder - pakume juba viimased kaks aastat kasvufaasist lähtuvaid analüüse, sest on ju erinevatel kultuuridel erinevates kasvufaasides erinev toitainete vajadus.

Oluline on meeles pidada seda, et leheproove võib analüüsimiseks saata ka juba sügisel. Tavaliselt korjatakse lehti oktoobrikuus või kui ilmad veel lubavad, siis isegi novembris. Kultuuril peaks olemas olema minimaalselt 4-6 lehte, et lehti saaks korjata. Talirapsil ja -odral on seda kergem teha, sest taimede alguse areng ja kasv on kiiremad, talinisul vahest ongi alles 4 lehte enne, kui see talvituma läheb. Sügisesel leheproovide korjamisel võib olla kaks eesmärki. Esiteks – teha kindlaks vajadus sügisese pritsimise järgi, näiteks järgnevate toodetaga: GRAMITREL, BRASSITREL PRO, STARPHOS CMZ, KOMBIPHOS, MANCOZIN või MANTRAC PRO. Sellisel juhul peaks lehed korjama võimalikult varakult, et jõuaks veel 2-3 nädalat enne taimede talveunne minekut pritsimise ära teha. Teine eesmärk oleks võtta leheproovid võimalikult hilja, kui taimede kasv on praktiliselt peatunud. Siis on saadetud leheproovide eesmärk suunatud pigem kevadise leheväetiste programmi tarvis valikute tegemisele, sest juhul, kui mõnda elementi ikkagi lehtedes ei ole, siis võib eeldada, et seda jääb ka kevadel puudu. Selliste põldude leheanalüüsid peaksid käima käsikäes koos mulla analüüsidega, et kontrollida, kas kevadel mullast üldse ühte või teist taimedele vajalikku toiteelementi leiduda võiks? Sest kui elemente pole ei lehtedes ega ka mullas, siis võib kindel olla, et talve jooksul need „jumala armust“ sinna ei satu. Seega peaks seda sõltuvalt kultuurist (ja sellest, kas see element on konkreetsele kultuurile võtmeelement) oma valikute tegemisel kindlasti arvesse võtma.

 

Ära arva, vaid tea, mida taimed sulle öelda tahavad! 

 

VASTAVUSES PRIAGA

Yara Megalab™ - nüüd vastavuses ka PRIA toetuste nõuetele.

Koostöös Yara Pocklingtoni labori ja meie partner Baltic Agro SoilOptix meeskonnaga saavutasime selle, et alates 2022. aasta kevadest vahetati Yara laboris välja veel kaks elementide määramise metoodikat ning alates 2022. aasta aprillikuust vastavad Yara Megalabis™ tehtud mullaanalüüsid nüüd ka PRIA toetuste taotlemise nõuetele. Endiselt kehtib sama nõue, nagu ka teistesse laboritesse saadetavate mullaproovide puhul, et proovide võtja peab olema sertifitseeritud, ehk omama vastavat tunnistust. Seda on küll igal põllumehel võimalik ka endal taotleda, tehes selleks läbi vastav kursus. Tõsi, toetustele kvalifitseerumiseks enda põldudest proovide võtmine ei sobi, küll aga võib seda osutada teenusena naabrimehe põldudest ning teineteisele siis vastavat teenust osutada, ehk võib-olla tasub kursustele minna kahekesi. Yara poolt läbi meie koostööpartnerite pakutavatel mullakarpide küljel on olemas ka märkuste lahter. Just sinna tasuks kirja panna tunnistust omava proovivõtja nimi, sest siis ilmub see ilusasti ka analüüsi tulemuste raporti peale.

image2j1b4.png

Kindlasti tasub läbi mõelda ka see, mille jaoks mullaproove võetakse? Kas ainult üks komposiitproov ühe põllu kohta või siis ikkagi lasta üles joonistada igast põllust ka proovide võtmise kaart? Viimasel juhul saab kindlasti parema ülevaate põllu erinevatest piirkondadest, sest esineb ju meil harva põlde, mis on päris ühtlased. Selline kaart võimaldab põllumehel teha paremaid otsuseid oma põldude väetamisplaanide koostamisel. Seega võiks ühe põlumassiivi kohta saata vähemalt 7-10 mullaproovi (loomulikult sõltuvalt põllu suurusest), need siis vastavalt märgistades nii proovikarbile kui ka endale jäävale põllukaardile.

Mullaproovide võtmise kohta loe lisaks veel Yara Eesti kodulehelt või vaata videot Yara Eesti YouTube kanalilt.